Nyereményjáték szabályzat

A „Nyerd vissza új Suzukid vételárának 25%-át a Suzuki Varró-tól!” nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  • 1.1 A „Nyerd vissza új Suzukid vételárának 25%-át a Suzuki Varró-tól!” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője a VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. (székhely: 1185 Budapest, Üllői út 780.) („Szervező”).
  • 1.2 A Játék 2017. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig tart. A Játékban a Szervező rendes nyitvatartási idejében lehet részt venni.
 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  • 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1.2 pontban írt időtartama alatt a Szervező székhelyén új Suzuki gépjárművet vásárol és a suzukivarro.hu internetes oldalon a következő valós adatait a regisztráció során megadja: teljes neve, e-mail címe, mobiltelefonszáma (hiányában vonalas telefonszám), a gépjárművásárlás során kiállított számla sorszáma, és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt.
  • 2.2 Vásárlásnak minősül minden olyan gépjármű megrendelés, amelynek vételára a jelen játékszabályban megadott határidőig teljes egészében kiegyenlítésre kerül.
  • 2.3 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
  • 2.4 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 3. A JÁTÉK MENETE, NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
  • 3.1 Azok a Játékosok, akik az 1.2 pontban írt időtartam alatt a Szervező székhelyén új Suzuki gépjárművet vásárolnak és a suzukivarro.hu internetes oldalon regisztrálják magukat a játékra, sorsoláson vesznek részt.
   A sorsolás időpontja: 2018. augusztus 10. 10.00 óra
   A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (1185 Budapest, Üllői út 780.)
   A sorsolás nyilvános, a résztvevők nevei közül a nyertes a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kerül kisorsolásra. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek.
  • 3.2 Nyeremények
   A játékosok a regisztráció során megadott sorszámú számlájukkal vesznek részt. A játék nyertese a kihúzott sorszámú számláján szereplő tényleges vételár 25%-át nyeri meg visszatérítésként.
  • 3.3 Tartaléknyertes
   Szervező a 3.2 pontban írt sorsoláson összesen 5 db tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.
  • 3.4 A Nyeremény másra át nem ruházható.
  • 3.5 A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a 3.1 pontban írt sorsolást követő 5 napon belül a regisztrációja során megadott e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján értesíti (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül visszaigazolni az Értesítést válaszüzenetben, és megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait (bankszámla adatok). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, illetve a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a soron következő tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.
  • 3.6 A Nyereményt a Szervező banki átutalással juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott bankszámlaszámra. Amennyiben a Játékos hibás adatokat ad meg, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.
  • 3.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációkor, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett bankszámla adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
  • 3.8 A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
 4. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
  • 4.1 A Játékról részletes információk a www.suzukivarro.hu weboldalon, és a Suzuki Varró márkakereskedésben (1185 Budapest, Üllői út 780.) érhetők el.
 5. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
  • 5.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
   • 5.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeljék, illetve feldolgozzák a jelen Játékszabályzatban írtak szerint;
   • 5.1.2 a megadott személyes adataikat a VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. az általa forgalmazott termékeinek és nyújtott szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, valamint piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
   • 5.1.3 a megadott személyes adataikat a VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. harmadik fél részére továbbítsa az általa forgalmazott termékeinek és nyújtott szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás céljából (pl. ügynökség).
   • 5.1.4 nyertesség esetén a nyertes nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
   • 5.1.5 a Játékról, illetve a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
   • 5.1.6 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

    A megadott adatok kezelője a Szervező VARRÓ AUTÓHÁZ Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. végzi, mint adatfeldolgozó.
  • 5.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken:
   VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. 1185 Budapest, Üllői út 780. címen vagy az info@suzuki-varro.hu email címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervezők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
  • 5.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja az 5.1.2. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve):
   VARRÓ AUTÓHÁZ Kft. 1185 Budapest, Üllői út 780. címen vagy az info@suzuki-varro.hu email címen.
  • 5.4 Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  • 6.1 A vásárlás és a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  • 6.2 Amennyiben a nyertes a nyereményéért határidőn belül nem jelentkezik (Értesítés visszaigazolás), azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
  • 6.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
  • 6.4 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a weboldalon és a Suzuki Varró márkakereskedésben.

Budapest, 2017.08.01.

VARRÓ AUTÓHÁZ Kft.
Szervező